ابعاد فرهنگی هافستِد؛ چگونه با افرادی از فرهنگ‌های مختلف کار کنیم